Aphrissa neleis

Common name: Pink-spot Sulphur

Feeds on these plants: