Callophrys xami

Common name: Xami Hairstreak

Feeds on these plants: