Erebia discoidalis

Common name: Red-disked Alpine