Neominois wyomingo

Common name: Wyoming Satyr

Feeds on these plants: