Parrhasius m album

Common name: White-M Hairstreak

Feeds on these plants: