Strymon albata

Common name: White Scrub-Hairstreak

Feeds on these plants: