Lasaia sula

Common name: Blue Metalmark

Feeds on these plants: